pdf-html

Lepingutingimused

Versioon nr 1. Kuupäev: 27. mai 2021

1.POOLED

See dokument, Lepingutingimused, edaspidi „leping“, sõlmiti SmartTel Plus OÜ, registreeritud asukoht Maakri tn. 19/1-7K, Kesklinn, Tallinn, Harjumaa 10145, Eesti, pakub teenuseid kaubamärgi HIDEMYPHONE all, edaspidi STP, ja vastaval registreerimislehel tuvastatud poole vahel, edaspidi „klient“. Klient on kohustatud tuvastama oma isiku vastavalt registreerimisvormile STP veebilehel http://hidemyphone.ee/ (edaspidi „veebileht“).

2.NÕUSOLEKU TINGIMUSED

2.1.Üldine nõustumine lepinguga.

KUI KLIENT KASUTAB VEEBILEHTE, RAKENDUSLIIDEST VÕI TEENUSEID, KINNITAB TA OMA NÕUSTUMIST SELLE LEPINGU TINGIMUSTEGA, MIS HÕLMAVAD KA LUBATUD ÕIGUSPÄRAST STP PRIVAATSUSPOLIITIKA KASUTAMIST JA TEMA NÕUSOLEKUT TÖÖDELDA TEMA ISIKUANDMEID TURUNDUSE JA STP TEENUSTE OSUTAMISE EESMÄRGIL JA

TEISTELEESMÄRKIDEL, MIS ON KIRJAS PRIVAATSUSPOLIITIKAS.

KUI TE NENDE TEENUSE TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, LAHKUGE SELLELT LEHELT NING ÄRGE KASUTAGE VEEBILEHTE EGA HIDEMYPHONE RAKENDUSLIIDEST.

KUI OLETE NOOREM KUI 16-AASTANE, LUGEGE ALLOLEVAT TEAVET HOOLEGA, SEST TEILE TEENUSTE OSUTAMISEKS VÕIB VAJA MINNA TEIE VANEMATE (VÕI EESTKOSTJA) NÕUSOLEKUT.

Klient vastutab, et lubab end seaduslikult volitada, et sõlmida vastavalt neile tingimustele leping.

Nõustudes nende tingimustega, tunnistab ja väidab klient, et ta on seaduslikult piisavalt vana, et oma asukohariigis sellist kohustavat

1

kokkulepet sõlmida või et tal on oma vanema või eestkostja luba. Klient kinnitab ka seda, et on vähemalt 16-aastane, kui kliendi asukohariigi seadus ei näe ette teisiti ning säärase alaealise puhul pole vaja vanemliku vastutaja nõusolekut, et töödelda tema isikuandmeid (samas ei tohi klient sel eesmärgil olla noorem kui 13-aastane). Klient, kes on määratud vanusest noorem, võib lepingu sõlmida vaid siis ja vaid selle nõusoleku ulatuses, mille vanemliku vastutuse omaja on andnud või milleks alaealist volitanud.

Kui klient on organisatsiooni seaduslik esindaja ja soovib selle nimel kokkulepet teha, on tal eeldatavasti vastavad õigused ja volitus neid toiminguid teha, sõltumata sellest, kas toetava dokumendi volitused ja rekvisiidid on kliendi andmete sobivasse lahtrisse lisatud või mitte.

2.2.Nõusolek elektronsidega

Elektroonilised allkirjad ja kokkulepped: Käesolevaga nõustub klient kasutama lepingute sõlmimiseks, tellimuste esitamiseks, muudeks kanneteks ja veebilehe http://hidemyphone.ee/ kaudu algatatud või läbi viidud tehingute teavituste, reeglite ja kannete elektrooniliseks kättetoimetamisekselektronsidet. Lisaks sellele loobub klient kõigist õigustest ja nõudmistest mistahes seaduste või muude õigusaktide alusel mistahes õigusruumis, mis nõuavad originaalset (mitte-elektroonilist) allkirja või kättetoimetamist või mitte-elektrooniliste kannete säilitamist kohustuslikult kohaldatava seadusega lubatud ulatuses.

2.3.Hädaabikõnede puudumine

Hädaabikõnede puudumine: seda lepingut sõlmides nõustub klient, et STP teenused pole mõeldud toetama ega edastama hädaabikõnesid ningteenustega ei pea tagama ligipääsu 112, 911 numbritele või sarnastelehädaabiteenustele.

2.4.Kohtualluvuse piirangud

Kui kliendi asukoht on kohtualluvuses, kus on seadusega keelatud soovitudteenuseid pakkuda või kasutada, ei või klient seda lepingut sõlmida. Seda lepingut sõlmides kinnitab klient selgesõnaliselt, et ta on kontrollinud, et tema asukoha kohtualluvuses on soovitud teenuste kasutamine lubatud.

2.5.Kliendi tuvastamine

2

STP võib kliendi taotluse omal äranägemisel tagasi lükata:

2.5.1.kui esitatud teave pole täielik või kui klient pole kinnitanud oma nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks nende tööriistadega, mis süsteemis saadaval on;

2.5.2.kui STP-l on põhjust kahelda esitatud teabe täpsuses või seda ei toetanõutav tuvastamine või nõutav volitus;

2.5.3.kui STP-l on põhjendatud kahtlusi, et klient on noorem kui punktis

2.1täpsustatud vanus ning puudub alaealise eest vanemlikult vastutava isiku nõusolek, et lepinguga edasi minna ja alaealise isikuandmeid töödelda;

2.5.4.kui klient on teadaolevalt toime pannud pettusi või on andnud põhjustkahelda tema võimes täita oma lepingulisi kohustusi.

3.TEENUSED

3.1.Vastavalt sellele lepingule ja kliendipoolsele täitmisele ning teenuste maksenõuetele tagab STP siinkohal kliendile piiratud, tagasivõetava, mitte- ainuõigusliku, mitte-edasiantava, mitte-edasilitsentsitava õiguse ja litsentsi STP platvormi, tarkvara, rakendusliidese (veebileht, kliendi konto ja STP maksevalikud) kasutamiseks, lubades kliendil kasutada telekommunikatsiooniteenuseid ja protsessiteabe teenuseid (kõikiosutatakse HIDEMYPHONE kaubamärgi alt ja neile viidatakse lepingus kui teenustele).

Teatavates valdkondades võib litsentside kasutus olla piiratud kohaldatavate eeskirjade või telekommunikatsiooniteenuste osutamise tehniliste karakteristikute ja/või taristu või muude tehnoloogiliste põhjuste tõttu. Kui pole just selgesõnaliselt teisiti öeldud, siis kõik uued STP pakutud funktsioonid, mis parandavad või täiendavad praegusi teenuseid, kuuluvad samuti „teenuste“ alla ning neile kohanduvad need tingimused.

3.2.Litsents STP intellektuaalomandi õiguste kasutamiseks ja juurdepääs teenustele on antud üksnes kooskõlas lepingu tingimustega. Ei kliendilendal ega tema loaga kolmandal isikul pole lubatud ükskõik millisel eesmärgil teenuseid kopeerida, levitada, müüa, avalikustada, laenata, üle kanda, edastada, muuta, dekompileerida, lahti võtta ega pöördkodeerida. Klient ei tohi lubada ühelgi kolmandal isikul ühelgi eesmärgil teenustesse

3

sekkuda. Kõik õigused, mida selle lepinguga selgelt ei anta, jäävad STP-le.

3.3.Lisaks standardrakendustele, mis on veebilehel teenuste kasutamiseks saadaval, võib klient kirjutada tarkvara rakenduse või veebilehe („rakendus“), mis ühildub teenustega. Klient saab aru, et STP võib rakendusliideseid iga teenuse või teenuse funktsiooni jaoks aeg-ajalt muuta, tagasi lükata või taasavaldada ning on kliendi vastutada, et teenuse kohta või läbi selle tehtud kõned ja päringud ühilduksid teenuse tolle hetke sobivate rakendusliidestega. STP püüab klienti kõigist muutustest mõistliku etteteatamisajaga informeerida, nii et klient saaks oma rakendust kohandada, olgugi et see punkt ei sea STP-le selleks seaduslikku kohustust.

3.4.Klient ja iga rakendus, mille klient on ehitanud, jaganud või muulmoel loonud enda jaoks, võib teha võrgukõnesid, saata lühisõnumeid või päringuid

teenustele võivõtta teenuse kaudu vastu telefonikõnesid/lühisõnumeid igal ajal, mil teenused on saadaval, kui needpäringud ei riku õiguspärase kasutamispoliitika tingimusi ega lepingu muidtingimusi.

3.5.Kliendil pole lubatud ühtki HIDEMYPHONE kaubamärki, teenusemärki või muud intellektuaalomandit või omandiõigust, mis on veebilehel või sisaldub teenustes, eemaldada, varjata ega muul moel muuta.

3.6.Eeldusel, et klient järgib selle lepingu tingimusi ning STP eeskirju ja protseduure, sealhulgas STP kasutamisreegleid („kasutamisreeglid“) ja STP privaatsuspoliitikat („privaatsuspoliitika“), võib klient teenuseid kasutada, et teostada rakendusi, mis on kliendi omanduses või seaduslikult omandatud, kui klient jääb täielikult oma rakenduste eest vastutavaks, sealhulgas andmete, teksti, piltide ja neis oleva sisu eest.

3.7.Klient vastutab isiklikult kogu liikluse eest, mis tuleneb tema rakendustest, kasutades selleks kliendikonto mandaate teenustele. Klient kaitseb oma autentimisvõtmeid ja turvameetmeid. Kui keegi teeb kliendi mandaate kasutades toiminguid, loetakse need kliendi toiminguteks koos kõigi tagajärgedega, sealhulgas teenustasud ja lõpetamine, tsiviil- ja kriminaalkaristused.

3.8.STP võib kliendile paigaldamiseks, kopeerimiseks ja/või teenustega seoses kasutamiseks aeg-ajalt kättesaadavaks teha tarkvara versioone, andmeid ja muud sisu ning trükitud ja elektroonilist dokumentatsiooni(„STP omandid“). Vastavalt kliendi nõustumisele selle lepinguga,

4

jooksvale tingimuste järgimisele vastavalt teenusele ja maksele, kui ja siiskui see

on vajalik kliendi teenuse kasutamise õiguse jaoks, annab STP siinkohal

kliendile

ilma

edasilitsentseerimisõiguseta

piiratud,

mitteainuõigusliku, mittevõõrandatava litsentsi selle lepingu tingimustekehtivuse ajaks STP intellektuaalomandi või STP omandite omandiõigustealt vaid selleks, et paigaldada, kopeerida ja kasutada STP omandeid ainultseoses nende teenuste kasutamisega ja sel eesmärgil ning ainult sel määral,mis on vastavuses lepingu kõigi tingimustega.

a)STP omandite hulka võib piiranguteta kuuluda:

lepingus defineeritud veebileht;

HIDEMYPHONE rakendusliidesed;

STP omanduses olev tarkvara;

spetsifikatsioonid, mis kirjeldavad operatiivseid ja funktsionaalseid võimeid, kasutuspiiranguid, tehnilisi nõudeid ning teenuse ja sellega seotud rakendusliideste ja tehnoloogia õige kasutamisega seotud testimis- ja toimivuskriteeriume,

b)STP võib teise litsentsikokkuleppe, näiteks avatud lähtekoodi lepingualusel kättesaadavaks muuta lisasisu või -tarkvara. Igasugune selline sisu märgistatakse selgelt, nii et see litsents näitab selle sisu või tarkvara saadaolevaid kasutusõigusi. Sellise avatud litsentsiga sisu või tarkvara puhul julgustab STP klienti modifitseerima, muutma, surkima, parandama ja/või looma sellest tuletatud tööd, mis vastab sellele litsentsile. Sellise sisuvõi tarkvara hulka võivad kuuluda:

arendaja tööriistad, näiteks tarkvaraarenduskomplektid (TAK) või näidiskood, mida kasutada seoses rakendusliidestega;

artiklid ja dokumendid, mida kasutatakse seoses rakendusliideste rakendamisega (üheskoos „dokumentatsioon“),

c)Välja arvatud, kui võidakse selle lepingu alusel selgesõnaliselt volitada:

klient ei või ega tohi proovida modifitseerida, muuta, surkida, parandada või muul moel luua tuletatud töid STP omandite hulka kuuluva tarkvaraga;

klient ei või ega tohi proovida pöördkodeerida, lahti võtta või dekompileerida STP omandeid või teenuseid ega rakendada mõnd

5

muud protsessi või protseduuri, et tuletada STP omandisse kuuluvatarkvara lähtekoodi.

3.9.Selle lepingu eesmärkide täitmiseks annab STP kliendile mittevõõrandatava, mitteedasilitsentseeritava, mitteainuõigusliku litsentsi lepingu kehtivuse ajaks, et kuvada HIDEMYPHONE ärinime, kaubamärke, teenusemärke, logosid, domeeninimesid („HIDEMYPHONE“ märk), et reklaamida, et klient kasutab

teenust. Vastutasuks annab klient STP-le mittevõõrandatava, mitteedasilitsentseeritava, mitteainuõigusliku litsentsi lepingu kehtivuse ajaks, et kuvada tema ärinimesid, kaubamärke, teenusemärke, logosid, domeeninimesid ja muud sarnast, et reklaamida, et klient kasutab teenust.

HIDEMYPHONE märki kasutades ei tohi klient: i) kuvada HIDEMYPHONE märki mis iganes viisil, mis näitab suhet või kuuluvust, sponsorlust või STP kui märgi omaniku toetust; ii) kasutada HIDEMYPHONE märki, et halvustada STP-d või selle tooteid või teenuseid; või iii) kuvada HIDEMYPHONE märki lehel, mis rikub seadust või määrusi. Olenemata ülaltoodust võib STP määrata oma äranägemise järgi, kas nende märke võib kasutada seoses kliendi rakendusega. Lisaks võib STP kliendile antud märki igal ajal muuta ja pärast teavitust võib klient kasutada ainult muudetud märki ja mitte vana märki. Klient ei kasuta HIDEMYPHONE märki muul viisil, kui on lepingus täpsustatud, kui just STP pole eelnevalt andnud kirjalikku luba.

3.10.Selles lepingus STP antud õigused seoses STP omandite, HIDEMYPHONE märgi ja teenustega on mitteainuõiguslikud ja STP jätab endale õiguse määrata kolmandaid isikuid arendajateks või süsteemiintegraatoriteks, kes võivad pakkuda tooteid või teenuseid, mis võistlevad kliendi rakendusega.

3.11.Klient tunnistab, et numbrite jaotamine teenuse osana ei tähenda omandi üleminekut ega numbriõiguse müüki STP poolt ning kujutab endast ainult numbritega teenuse kasutamise õiguse müüki. Seetõttu puudub kliendil õigus nõuda mingeid õigusi teenustele, mis on seotud ümber jagatud numbritega.

3.12.Teenuse tähtaeg on üks või mitu täiskuud vastavalt teenuse tellimusele ja arvestus algab teenuse aktiveerimise päevast. Teenusetellimusi pikendatakse automaatselt lisatähtaja võrra kuni katkestamiseni.

4.TEENUSTE ÕIGUSPÄRANE KASUTAMINE

6

4.1.Kliendil on keelatud kasutada teenust automaatvalimiseks, telefonimüügiks (sealhulgas piiranguteta heategevus- või poliitiliseksagitatsiooniks ja küsitlusteks), faksi- või häälsõnumite masspostituseks ja faksi- või häälsõnumite rühmapostitusteks.

4.2.Klient kohustub STP-le hüvitama kõik kulud ja/või kahjud ja/või väljaminekud ja/või nõuded ja/või hagisummad, sealhulgas ka kolmandate isikute esitatud, mis on tingitud teenuse õiguspärase kasutamise nõuderikkumisest kliendi või lõppkasutaja poolt, samuti kõik seotud kulud, mis kuuluvad katmisele viivitamatult.

5.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE. KONFIDENTSIAALSUS

5.1.Kliendi isikuandmete („isikuandmed“) töötlemine toimub vastavuses Euroopa määrustega ja kohalike seadustega, mis kehtivad isikuandmete kaitsmiseks ja töötlemiseks ning vastavalt lepingu tingimustele ja privaatsuspoliitikale.

5.2.Seda lepingut sõlmides ja teenuseid kasutades tunnustab ja kinnitab klient, et on lugenud STP privaatsuspoliitikat (mida veebilehel aeg-ajalt parandatakse) ning nõustunud kõigi teenuste osutamise tingimustega, sealhulgas oma isikuandmete töötlemisega selle lepingu täitmise eesmärgil.

5.3.Kliendile kättesaadavate platvormide ja tarkvara funktsionaalsus teenuste osutamisel võib sisaldada võimalust salvestada kliendi teabevahetust tema valitud kolmandate isikutega ja/või säilitada kolmandate osapoolte isikuandmeid nagu telefoninumber ja muud. Teabevahetuse salvestamine ja/või säilitamine vajab alati kliendi aktiivset salvestamise ja säilitamise tööriistade kasutust teenuste kasutamise ajal. Neil juhtudel loetakse klienti kontrollijaks (nagu defineeritud vastavas seaduses) seoses selliste kolmandate isikute isikuandmete töötlemisega. Klient teavitab neid kolmandaid isikuid salvestamisest ja töötlemisest ning hangib enne töötlemist nende teadva nõusoleku. Nende andmete edasine töötlemine toimub STP poolt, kes tegutseb kliendi juhendamisel töötlejana ja kes piirdub eranditult informatsiooni säilitamise ja kliendi nõudmiseltalle selle saatmisega või kliendile läbi tema isikliku konto selle kättesaadavaks tegemisega, ilma et seda häälteavet või kirjavahetust STP poolt jälgitaks, muudetaks ega sellesse muul moel sekkutaks. Kui nimetatud teabevahetus sisaldab ükskõik millal infot, mida tuleks käsitleda kolmandate isikute isikuandmetena, vabastab klient STP täielikult kõigist nõuetest, mis võivad tuleneda või olla seotud kliendi soovil töötlemisega ja

7

nende kolmandate isikute isikuandmete juhendamisega, nagu võib sisalduda sellises teabevahetuses, mis on kliendi poolt salvestatud ja mida säilitatakse ja tehakse kättesaadavaks kliendi päringu peale.

5.4.Kliendi isikuandmed on vaid individuaalseks kasutamiseks ning neid ei või jagada ega avaldada, välja arvatud juhtudel, kui seda nõuab või lubab seadus (vastavuses nõuete ja ettevaatusabinõudega, kui sellist avaldamist lubatakse) ja/või kliendi nõusolekul. STP jätab endale õiguse kustutada kliendi isikuandmeid, kui leping on olnud mitteaktiivne kauem kui üks aasta.

5.5.Ilma punkti 5.4 sätteid rikkumata kinnitab ja nõustub klient andma STP-le õiguse piiranguteta töödelda depersonaliseeritud andmeid (sealhulgas kõik anonüümsuse vormid) statistika tegemiseks, oma teenuste ja toodete arendamiseks või uurimistöö eesmärgil.

5.6.Ilma ülaltoodut rikkumata ei avalda STP mingit konfidentsiaalset informatsiooni juriidiliste ja füüsiliste isikute kohta ühelegi kolmandale isikule (ilma ülaltoodud kohustusi rikkumata, mis kaitsevad füüsilisi isikuid), välja arvatud juhul kui:

1) säärane teave avaldatakse oma ametnikele ja töötajatele või agentidele või

2) seadus nõuab avaldamist või

3) nõue kliendile tuleneb seadusest ja seda lubab leping või

4) teave on avaldatud või tehtud kättesaadavaks avalikult või

5) juriidiline isik nõustus avaldamisega.

6.VASTUTUS JA KOHUSTUSED

6.1.STP kohustused:

6.1.1.STP rakendab kõiki mõistlikke jõupingutusi, et tooted sobiksidteenusteks.

6.1.2.STP teavitab klienti kõigist teenuste hindade või pakutavate teenuste muutustest nii kiiresti kui mõistlikult võimalik.

6.1.3.STP osutab kliendile mõistlikku tehnilist ja müügituge, mida STP oma ainuäranägemisel peab vajalikuks ja sobivaks.

6.1.4.STP võib aeg-ajalt teha muudatusi seadmetes ja teistes teenustes.

8

Sellised muudatused teeb STP ainuisikuliselt ja võib neid teha ilma kliendieelneva nõusolekuta.

6.1.5.STP teavitab klienti kõigist uutest STP pakutavatest teenustest ja toodetest, avaldades selle informatsiooni veebilehel ja saates e-kirja kliendimeiliaadressile, kui klient ei otsustanud säärastest teavitustest loobuda.

6.2.KLIENDI kohustused:

6.2.1.Klient tasub teenuste eest vastavalt 9. jaos sätestatule.

6.2.2.Klient tagab, et tal on kõik vajalikud kooskõlastused, load ja volitused teenuste, sealhulgas tema klientidele, tellijatele või publikule („lõppkasutajad“) osutatavate teenuste käitamiseks STP kaudu. Klient vastutab oma lõppkasutajale osutatavate teenuste sisu, kvaliteedi jaosutamise eest ning tagab, et need teenused on kooskõlas seaduste ja käesoleva lepinguga. Vajadusel kohustub klient esitama vajalikud dokumendid, mis kinnitavad teenuste kasutamise võimalikkust.

6.2.3.Taotluse korral annab klient STP-le teavet või materjale STP kaudu toimivate teenuste kohta, sealhulgas lõppkasutajatele või esindajatele osutatavate teenuste kohta STP taotluses nõutud määral.

6.2.4.Klient tagab, et osutatavaid teenuseid ei kasutata ebaseaduslikuleesmärgil, sealhulgas ebaseaduslike, ahistavate, kahjulike, ähvardavate, laimavate, autoriõigusi, intellektuaalomandi õigusi või kaubamärke rikkuvate, pornograafiliste või muul moel õigusrikkumiseks osutuvate teenuste või teabe edastamiseks või pakkumiseks.

6.2.5.Klient vabastab STP kõigist sellest lepingust tulenevatest trahvidest, nõuetest või halduskuludest, mida nõuab järelevalve-või muu asutus.

6.2.6.Klient vabastab STP kõigist kuludest ja kohustustest, mis on seotud nõuetega, mis tulenevad paragrahvis 6.2 sätestatud kliendi kohustuste rikkumisest või väidetavast rikkumisest.

6.2.7.Klient teeb STP-ga koostööd seoses kõigi kaebuste, päringute või uurimistega, mis on seotud kliendi osutatavate teenustega. Klient kannab STP kaalutlusõiguse järgi ilma piiranguteta täielikult kõik kulud, mis on seotud selliste kaebuste, uurimiste, päringute või muude toimingutega, mida on algatanud STP või mida on algatatud STP suhtes.

9

6.2.8.Klient kohustub tagama käesoleva lepingu tingimuste täitmise kolmandate isikute poolt, kui nad kasutavad kliendile osutatud teenuseid.

6.2.9.Klient vastutab, et konkreetne teenus ei riku kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi ja katab ise kõik selliste kolmanda isiku intellektuaalomandi õiguste rikkumise või väidetava rikkumisega seotud kulud, vabastades STP sellest kohustusest.

6.2.10.Kõik teated, päringud ja muu side peab olema kirjalik ja tuleb saata STP-le e-postiga. Klient vastutab STP e-kirjade kättesaamise eest ja kohustub hoidma oma e-posti aadressi alati ajakohasena, samuti teavitama STP-d oma e-posti aadressi muudatustest 24 tunni jooksul muutuse toimumisest.

7.ÜLEANDMINE

7.1.Klient ei või selle lepinguga seotud õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele ilma STP selgesõnalise kirjaliku loata.

7.2.STP võib selle lepinguga seotud õigused ja kohustused üle anda kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta.

8.TEENUSTE OSUTAMINE JA GARANTIID

8.1.STP teeb kõik temast sõltuva, et teenused oleksid mõistlikul määral veavabad ja katkestusteta. Siiski ei saa STP osutada katkestusteta teenust, kui see on loodud platvormi poolt. STP ei garanteeri, et selle teenused on pidevad või vigadeta.

8.2.STP ei garanteeri, et teenused on rahuldavad või kliendi eesmärkideks sobivad. STP ei anna teenuste suhtes mingeid garantiisid, isegi kui see on seadusega ette nähtud, sellise määrani, mida vastavad regulatsioonid lubavad.

8.3.Pooled kinnitavad, et ükski enne selle lepingu sõlmimist tehtud väide, tagatis ega avaldus ei kujuta endast selle lepingu osa ega ole ajendanud kumbagi poolt seda lepingut sõlmima.

8.4.Klient kinnitab, et:

8.4.1.STP osutatud teenused pole kujundatud vastavalt kliendi isiklikele nõudmistele ja klient peab otsustama iseseisvalt, kas STP osutatavad

10

teenused on rahuldava kvaliteediga ja sobivad nendeks eesmärkideks, milleks neid kasutatakse.

8.4.2.STPtoetubteenusteosutamiselkolmandateleisikutelejaseetõttueivõtaSTP vastutust mistahes viivituse ega tõrke eest nende osutamisel.

9.HIND JA TASUMINE

9.1.STP otsustab oma äranägemise järgi, kas klient saab teenuste tasuta prooviperioodi, mille tingimused on avaldatud veebilehtedel või aadressil https://www.hidemyphone.ee/. Tasuta prooviperioodi limiit on üks ühe isiku kohta ja kui avastatakse, et klient on loonud mitu tasuta prooviperioodi kontot, on STP-l õigus need kontod peatada ja võtta rakendusele meetmed, et edasisi rikkumisi poleks.

9.2.Kui klient on tellinud teenuste täisversiooni, kohustub klient maksma vastavaid tasusid (sealhulgas minimaalne tellimistasu), mis on toodud veebilehel https://www.hidemyphone.ee/ ja mida võib ilma eelneva etteteatamiseta muuta vastavalt punktile 9.5.

9.3.Teenustasud sisaldavad:

9.3.1.

Tasusid,

mis

makstakse

ettemaksuna

vastavalt

tellimisperioodi kuude arvule

alates

teenuse aktiveerimise kuupäevast.

 

9.3.2.Lisateenuspakettide kasutamisest tulenevad tasud (teenusepaketis kirjas kui lisatasud, nt tasu lisaminutite, teenuste jne eest, edaspidi lisatasud) makstakse vastavalt kasutatud teenustele (nt lisaminutid, lisateenused, mis ületavad vastava teenusepaketi määratud mahud ega sisaldu paketi hinnas).

9.4.

Kui

teenused

katkestatakse

kuupikkuse

tähtaja

kestel,

maksab

klient täiskuu hinna.

 

 

 

9.5.

STP

jätab

endale

õiguse muuta teenuste hindu selle

lepingu

kehtivuse

ajal.

 

 

 

 

 

 

 

9.5.1. STP võib langetada teenuste hindu ilma piiranguteta.

11

9.5.2.STP võib hindu tõsta järgmiselt:

9.5.2.1.Muutuva hinnaga teenuste lisatasud, kirjeldatud punktis 9.3.2, muutuvad kohe, kui veebilehel uuendatakse kliendi kontoga seotud hinnakirja.

9.6. Asjakohane teenusepakett loetakse parandatuks vastavalt muudatuse teatisele.

9.7. STP võtab tasu ja klient tasub teenuste eest vastavalt järgnevalt sätestatule.

9.8. Klient kannab vahendid krediidijäägi säilitamiseks oma STP ettemaksekontole. STP ei osuta teenuseid, kui kliendi kontojääk on negatiivne, ja STP ei vastuta teenuse katkestuse eest, mille on põhjustanud kliendi konto ebapiisavate vahendite olemasolu, kui pooled pole kokku leppinud krediidilimiidis.

9.9. Makse võib teha pangakaardiga STP määratud pangakontole. Kõigi STP-le tehtavate maksete osas kehtivad järgmised tingimused:

9.10. STP aktsepteerib makseid eurodes. Maksed muus valuutas vahetab STP eurodeks ilma klienti teavitamata. Vahetuskursid muutuvad ja neid määravad finantsasutused. Taganemata ülaltoodud üldreeglist, võtab STP vastu makseid muudes vääringutes kui euro, kui nii on sedastatud STP poolt pakutavates kohaldatavates hindades ja tariifides, millega klient on nõustunud (tehes vastava valiku lepingukohaseid teenuseid tellides), ja see on kirjas STP vastaval arvel.

12

9.11. Pangaülekandega tasumisel kannab klient kõik tehingutasud. STP arvestab üksnes laekunud netosummat. Maksele rakendatavate tasude väljaselgitamise eest vastutab klient.

9.12. Kui kliendi krediidijääk pole piisav, võib teenuste osutamise automaatselt peatada kuni täiendava krediidi taotlemiseni. Teenuste peatamise vältimiseks on kliendil soovitatav oma konto seisu regulaarselt kontrollida ning kasutada STP kontol alati kehtivat krediitkaarti või alternatiivset makseviisi.

9.13. Kõik STP teenuste kasutamise tasud makstakse ette ja neid ei tagastata. Kliendil pole õigust nõuda tehtud ettemaksete tagastamist, välja arvatud, kui leping lõpetatakse ja STP vastunõuded kliendile puuduvad tingimusel, et kliendi konto saldo on pärast käesolevas lepingus lubatud mahaarvamisi positiivne. Seda punkti ei saa tõlgendada kui STP kohustust korduvad tasud täielikult või osaliselt tagasi maksta, kui see on jooksvakuu kohta ette makstud ja lõpetamise on algatanud klient.

9.14. Kliendi kontojäägilt teenitud intress kuulub STP-le.

9.15. STP arvestussüsteemi kanded on peamiseks tõendiks neis sisalduvate andmete kohta ja ilmselge vea puudumisel eelistatakse neid kliendi andmetele. Kliendi kõneminutid arvutatakse vastavalt CDR-i ja hinnakirja andmetele, mida STP kliendi kontole logib.

9.16. STP esitab kliendile teenuste ja tema kontolt debiteeritud maksete kohta arved ja üksikasjalikud aruanded. STP-d tuleb teavitada kõigist arveldusvaidlustest e-posti teel tema määratud e-posti aadressil info@hidemyphone.ee 15 päeva jooksul aruande saamise kuupäevast. Kui klient sellist teatist ei saada, loobub ta sellega õigusest tasusid vaidlustada. STP ja klient püüavad kõik vastuväited arvestatud summade suhtes lahendada kiirelt heas usus. Kui vaidlus lahendatakse kliendi kasuks, krediteerib STP kliendi kontot vaidlustatud summa ulatuses.

9.17. Kui pole sätestatud teisiti, ei sisalda STP-le lepingu alusel makstavad summad mingeid makse peale STP netotulul põhinevate maksude. Kuikehtivate seaduste kohaselt peab klient STP nõuetest kinni pidama mingeid makse, suurendatakse makse summat automaatselt sel määral, et STP lõplik laekuv summa võrdub arvestatud summa või võlgnetava summaga. Klient esitab STP-le selliste maksude maksmise kohustuse korral maksuhalduri ametliku avalduse. Klient maksab ka sellised maksud või

13

esitab STP-le selliste maksude maksmisest vabastamist tõendava maksuhalduri ametliku avalduse.

9.18. Taganemata punkti 9.17 sätetest ja järgides oma kohustust esitada korrektseid arveid, on STP-l õigus oma äranägemisel määratleda kliendi maksustaatus maksustamise eesmärgil (seoses käibemaksu ja muude eeskirjadega), tingimusel, et STP kasutab kliendi esitatud teavet ja dokumente ning lähtub EL-i maksuhaldurite selleks eesmärgiks soovitatud kriteeriumidest ja teeb seda nõuetekohaselt ja õiglaselt (IP-aadress, SIM- kaardi tsoon (vajaduse korral), püsisideühenduse asukoht, arve esitamise aadress jms). Klient teeb STP-ga ausat koostööd ja esitab talle õigeaegselt tõendavad ja vasturääkivusteta dokumendid ja

teabe või muidu kannab klient

riski seoses kliendi kui maksukohustuslase

või mittemaksukohustuslase

vale kvalifitseerimisega.

10.TEHNILINE TUGI

10.1.STP võib teenuse peatada ilma kliendi eelneva hoiatamise või nõusolekuta hoolduseks, uuendustöödeks või varundamiseks. STP rakendab meetmeid, et sellest tulenevad teenusekatkestused oleksid mõistlikult väikesed.

10.2.Juhul kui klient saab teadlikuks teenuse tõrkest, teavitab ta STP-d niipea kui praktiliselt võimalik.

11.GARANTIID

11.1.Klient avaldab ja garanteerib, et ei kasuta veebilehte (sealhulgas meie foorumeid ja kommentaare), teenuseid, STP omandeid, HIDEMYPHONE märki, kliendi rakendust või sisu viisil, mis rikuks õiguspärast kasutamist või privaatsuspoliitikat.

11.2.Klient avaldab ja garanteerib: i) et klient vastutab ainuisikuliselt kliendi rakenduse arendamise, toimimise ja hoolduse eest ning oma sisu („sisu“) eest, sealhulgas piiranguteta sisu täpsuse, sobivuse ja täielikkuse eest ning kõigi toodetega seotud materjalide ja kirjelduste eest; ii) et kliendil on kõik vajalikud õigused ja litsentsid, nõusolekud, load, vabastused ja loovutused kliendi rakenduse ja sisu kasutamiseks ja kuvamiseks; iii) et ei kliendi rakendus ega kliendi sisu: a) riku, ole ebasobiv, astu üle meie ega kolmanda isiku õigustest, b) ole laimavad, riku eraelu puutumatust, lase avalikkusel sisse tungida ega riku muul moel

14

ühegi kolmanda isiku õigusi või c) ole loodud ebaseaduslikuks tegevuseks ega reklaami ebaseaduslikke tegevusi, sealhulgas piiranguteta viisil, mis võib olla laimav, moonutav, muul moel pahatahtlik, ebaseaduslik või kedagi kahjustav või diskrimineeriv iv) sel määral, mil klient kasutab HIDEMYPHONE märki, ajab klient oma äri professionaalselt ja viisil, mis näitab STP heatahtlikkust ja mainet heast küljest. Klient kinnitab oma vastutust süüdistuste osas, mis on tekkinud tema rakenduse kasutamise tagajärjel, olenemata sellest, kas rakendus tegi vea.

11.3.Igasugune kliendi kaasaskantavus seoses telefoninumbriga (sealhulgas varem antud sissesuunatud tasuta numbrid või sõnavalikunumbrid), mis on kliendile määratud või kliendi kontole lisatud, sõltub kliendi konto seisukorrast ja kliendi poolt toetavate dokumentide tagamisest vastavalt üldistele standarditele sellise numbri eemaldamiseks STP-st; aga tingimusel, et kolmkümmend (30) päeva on lepingu lõppemisest möödunud, võib STP ükskõik millise neist numbritest määrata uuesti teistele klientidele, ilma et kliendil oleks mingit õigust seda mujale üle kanda.

11.4.Klient avaldab ja garanteerib, et ilma STP selgesõnalise kirjaliku loata ei kasuta ta ise ega volita ühtki kolmandat isikut kasutama teenustega seoses avalikku tarkvara (defineeritud allpool) ükskõik mis viisil, mis vajab, vastavalt säärasele avalikule tarkvarale kohandatud litsentsile, etSTP omandeid või teenuseid tuleks a) avalikustada või levitada lähtekoodi kujul,

b) teha kasutajatele tasuta kättesaadavaks või c) kasutajate poolt piiranguteta muudetavaks. Vastavalt tagasisidele või teabevahetusele avaldab ja garanteerib klient, et selline tagasiside ja teabevahetus, mis on täielikult või osaliselt kliendi tagatud või liiguvad läbi tema, on i) kliendi poolt seaduslikult levitatavad, nii et autoriõigus kuulub kas kliendile või järgib klient täielikult tarkvara või sisuga seotud autoriõiguste tingimusi, ii)ei sisalda kolmanda isikute tarkvara või tarkvara, mis liigitub avaliku tarkvara alla, ega iii) riku, ole ebasobiv ega astu üle ühegi kolmanda isiku intellektuaalomandi õigustest. „Avalik tarkvara“ viitab igasugusele tarkvarale, dokumentatsioonile või muudele materjalidele, mis sisaldavad või on tuletatud (täielikult või osaliselt) tarkvarast, dokumentatsioonist või muust materjalist, mida levitatakse vaba tarkvara, avatud lähtekoodiga tarkvarana (nt Linux) või sarnaste litsentsi- ja levitusmudelite kaudu, muu hulgas tarkvara, dokumentatsioon või muud materjalid, millel on üks järgnevatest litsentsidest või jaotusmudelitest või mis on neile sarnased: i) GNU üldine avalik litsents (ÜAL), vähem üldine avalik litsents (VÜAL)

15

või vaba dokumentatsiooni litsents, ii) autoriõigused (nt PERL), iii) Mozilla avalik litsents, iv) Netscape’i avalik litsents, v) Sun Community allikalitsents, vi) Sun Industry standardi litsents (SISL), vii) BSD litsents ja

viii) Apache’i litsents.

12.VASTUTUSE PIIRATUS

12.1.STP omandid, teenused, materjalid ja muud andmed või STP või selle litsentsiandjate antud informatsioon nendega seoses (koos „teenuspakkumised“) osutatakse nii, „nagu need on“. STP ei tee mingisuguseid avaldusi ega kinnitusi, olgu need otsesed, vaikimisi võiseadusjärgsed või muul moel seotud teenuspakkumistega. Välja arvatud vastavas seaduses ettenähtud ulatus, loobuvad STP ja selle litsentsiandjad kõigist garantiidest, sealhulgas piiranguteta igasugused müügikõlblikkuse, rahuldava kvaliteedi, eesmärgiks sobivuse, mitteüleastumise, vaikse rahulolu garantiid ja garantiid, mis tulenevad kauplemisest või kaubanduse kasutamisest. STP ei garanteeri, et teenuspakkumised toimivad, nagu kirjeldatud, on katkestusteta või vigadeta või vabad kahjulikest osadest või et kliendi säilitatud andmed teenusepakkumises on turvalised ega kao ega kahjustu muul moel.

EI STP EGA ÜKSKI TEMA LITSENTSIANDJATEST VASTUTA KLIENDI EES ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERI- VÕI JÄRELKAHJU VÕI KAHJUTASU EEST, MUU HULGAS KASUMI KAOTUSE, HEA NIME, KASUTUSE, ANDMETE VÕI MUU KAHJU EEST, MIS ON SEOTUD SELLE LEPINGUGA, MUU HULGAS ÜKSKÕIK MIS KAHJU, MIS TULENEB:

i)TEENUSTE KASUTAMISEST VÕI VÕIMETUSEST NEID KASUTADA;

ii)ASENDUSKAUPADE JA TEENUSTE HANKIMISE TASUST; VÕI iii)

VOLITAMATA LIGIPÄÄSUST VÕI KLIENDI SISU MUUTMISEST. IGAL JUHUL ON STP KOONDVASTUTUS SELLE LEPINGU ALUSEL PIIRATUD KLIENDI POOLT STP-LE TEGELIKULT MAKSTUD TASUGA SIINTOODUD TEENUSTE EEST JÄRGNEVA KAHETEIST (12) KUU JOOKSUL. VÄLISTAMINE EGA PIIRANGUD EI KOHALDU KOHTUALLUVUSTES,

KUS TEATUD GARANTIIDE VÄLISTAMINE VÕI PIIRAMINE VÕI VASTUTUSE VÄLISTAMINE JUHUSLIKE VÕI JÄRELKAHJUDE PUHUL POLE LUBATUD.

16

12.2.Klient tunnistab, et teenuseid osutatakse n-ö lisaks vastavatele telekommunikatsiooniteenustele ja STP ei vastuta mittetäitmise eest, kui see

tuleneb peamiste telekommunikatsiooniteenuste osutamise

puudujääkidest või vastavate võrgutaristute

käitajaterakendatavatest

piirangutest.

 

12.3.STP ei vastuta mingite kaudsete, juhuslike, eri- või järelkahjude eest, sidekatkestuste, andmete kadumise, kasumi kaotamise või majandusliku kahju eest, mis tuleneb või on seotud selle lepinguga, samuti mis tahes viivitustega sellise probleemi kõrvaldamisel.

12.4.STP ei vastuta kliendi ees nõuete või kaebuste korral, kui:

12.4.1.nõue või kaebus on tingitud kliendi või muu kliendiga seotud isiku hooletusest, väärkäitumisest või selle lepingu rikkumisest kliendi poolt:

12.4.2.kui klient ei teavita STP-d nõudest viivitamatult;

12.4.3.kui klient ei anna STP-le täisvolitusi nõude käsitlemiseks või ei anna STP- le kogu nõutud infot ega tee STP-ga täielikku ja korrektset koostööd nõude kaitsmisel.

13.VÄÄRAMATU JÕUD

13.1.STP ei vastuta katkestuse, viivituse või teenusetõrke eest, mis ontingitud

temakontrolli allmitteolevast

olukorrast või

sündmusest,

sealhulgas

loodusjõud, halb ilm, torm, üleujutus, põud, äike, tulekahju, elektririke,

 

 

elektripuudus,

elektrivarustuse

 

häired,

 

 

telekommunikatsioonikaablite

ühenduste

või

kaablite lahtiühenduskahju

või

häired,

kommertsvaidlus,

valitsuse

 

tegevus, embargod, litsentsi

 

lõpetamine

või selle andmisest keeldumine, seadmete hävimine

või

 

kahjustamine,

kolmandate

isikute, sh

valitsuse, järelevalveasutuse

või

telekommunikatsioonivõrgu operaatori osutatava teenuse katkemine või viivitus, sõda, sõjaline operatsioon või rahutused.

13.2.STP ei vastuta vääramatu jõu sündmuse tagajärgede eest.

14.HÜVITIS

14.1.Ilma et see piiraks teisi hüvitisi selle või teiste lepingute alusel,kohustub klient STP-le, selle emaettevõttele, tütarettevõttele, sidusettevõttele, ametnikele ja töötajatele hüvitama kõik nõuded,

17

sealhulgas ka kolmandate isikute esitatud nõuded, mis on tingitud teenuse kasutamisest kliendi või lõppkasutaja poolt, samuti kõik seotud kulud. Klient kohustub mitte süüdistama STP-d, selle emaettevõtjat, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, ametnikke ja töötajaid otsestes või kaudsetes kahjudes, mis on tingitud STP tarkvara või teenuste kasutamisest, muuhulgas teenuse kasutamisest või kasutamise võimatusest,saadud teabe usaldusväärsusest, vigadest ja puudustest, defektidest, viirustest, edastusviivitustest, teenuse katkemisest või andmete kadumisest.

14.2.Klient kohustub STP-le, selle emaettevõttele, tütarettevõttele, sidusettevõttele, ametnikele ja töötajatele hüvitama kõik nõuded, mis on tingitud kliendi või kolmanda isiku mistahes toimingust, muu hulgas:

14.2.1.lepingu tingimuste rikkumine või väidetav rikkumine, lepingusväljendatud või sellest tulenevate garantiide rikkumine;

14.2.2.kliendi või kolmanda isiku tegelik või väidetav hooletus või väärkäitumine;

14.2.3.kliendipoolne või tema nimel tehtav turundus ja reklaam;

14.2.4.kliendipoolne või tema nimel tehtav sisuturundus ja reklaam ningkõik nendega seotud kulud;

14.2.5.millised tahes ja kõik nõuded, kadu, kahjud, kohustused, hinnangud, karistused, trahvid, kulud (sealhulgas mõistlikud advokaaditasud), mis tulenevad mõnest eelnimetatud nõudest või on sellisega seotud.

15.KESTUS JA LÕPETAMINE

15.1.Tähtaeg. Leping jõustub selle kliendi poolt aktsepteerimise kuupäevast ja kehtib kuni lõpetamiseni ühe poole poolt vastavalt käesolevale lepingu tingimustele.

15.2.Kummalgi poolel on õigus lõpetada leping sellest teisele poolelevähemalt kolmkümmend (30) päeva ette kirjalikult teada andes.

15.3.Lepingu lõpetamise tagajärjed. Lepingu lõpetamisel, olenemata põhjusest, lõppevad kõik teenuste kasutamise litsentsid ja õigused ning klient lõpetab teenuste igasuguse kasutamise.

18

15.4.STP-l on õigus lepingut lõpetada viivitamatult, teavitades sellesklienti, kui:

15.4.1.klient ei täida lepingu tingimusi;

15.4.2.klient teatab kavatsusest või ilmutab kavatsust lepingu tingimusirikkuda;

15.4.3.klient lõpetab kauplemise, korraldab koosoleku kreeditoridega või jõuab nendega kokkuleppele, kui mistahes tema varad arestitakse või ta osutub maksejõuetuks;

15.4.4.astutakse mingeid samme kliendi lõpetamiseks või kliendi varadele määratakse pankrotihaldur ja/või haldaja;

15.4.5.STP usub, et klient on võimaldanud teenuseid kasutada ebaseaduslikeks või selle lepinguga keelatud eesmärkideks.

15.5.Kumbki pool võib lepingu lõpetada, kui:

15.5.1.teine pool on rikkunud lepingut ega lõpeta rikkumist 30 päeva jooksul vastava nõudmise kättesaamisest ja;

15.5.2.astutakse mingeid samme poole lõpetamiseks või poole varadele määratakse pankrotihaldur ja/või haldaja.

15.6.Kehtivus. Kõik sätted, mis oma eesmärgi täitmiseks peavad edasi kehtima, jäävad pärast lepingu lõppemist või lõpetamist jõusse jakehtivaks, sealhulgas kõik kliendi kinnitused, garantiid ja hüvitamiskohustused.

16.MUUD SÄTTED

16.1.See leping reguleerib kõiki pooltevahelisi kokkuleppeid. Varasemadsuulised ja kirjalikud kokkulepped kaotavad sellega oma kehtivuse.

16.2.STP võib muuta selle lepingu sätteid ilma kliendi eelneva nõusolekuta, kui selline muudatus on vajalik seoses järelevalve, kindlustuse, ohutuse või seadusandlike muudatustega pärast teenuste osutamist.

16.3.Tingimuste uued versioonid: STP jätab endale õiguse muuta seda lepingut igal ajal, saates sellise parandatud lepingu kliendile või avaldades

19

parandatud lepingu oma veebilehel. Kui klient ei soovi parandatud lepingut aktsepteerida, on tal õigus oma konto sulgeda, saates kirja või e-kirjaaadressile info@hidemyphone.ee, konto suletakse alates päevast, mil parandatud leping jõustub. Teenuse kasutamise jätkamine loetakse kliendi nõustumiseks parandatud lepingu tingimustega.

16.4.Teenuste muutmine: STP jätab endale õiguse muuta teenust igal ajal, näiteks juriidiliste ja järelevalvenõuete täitmiseks. Kui klient ei soovi neid muudatusi aktsepteerida, on tal õigus oma konto sulgeda, saates kirja või e-kirja aadressil info@hidemyphone.ee. Sulgemine jõustub muutuste jõustumise kuupäevast.

16.5.Omandiline kuuluvus: kõik STP poolt kliendi kontole registreeritud DID- numbrid jäävad STP kontrolli alla ja neid võib lepingu lõpetamisel edasi anda.

16.6.Kõiki vigu või kirjavigu hinnapakkumistes, pakkumustes, müügiteabes, arvetes või muudes STP saadetud dokumentides võib parandada STP teatisega ilma täiendava vastutuseta.

16.7.Kui STP ei jõusta teatud juhtumil temale selle lepinguga antud õigusi,ei muuda see nimetatud õigusi tühiseks. Kui mingi osa sellest lepingust pole õiguslikult jõustatav, ei mõjuta see ülejäänud lepingu kehtivust.

16.8.Kohaldatav õigus. Leping on koostatud vastavalt Eesti seadustele. Lepingut reguleerivad Eesti seadused.

16.9.Pädev kohus. Klient kohustub kõigis lepingut puudutavates küsimustes alluma Eesti kohtu ainupädevusele.

16.10.Pooled lepivad kokku, et selle lepingu tulemusel ei loodaühisettevõtet, partnerlust ega esindussuhet. Pooled ei tee kolmandatele isikutele pakkumisi ega anna tagatisi seoses teenustega, mis oleksid siduvad teisele poolele.

SmartTel Plus OÜ

Maakri tn. 19/1-7K, Kesklinn, 10145 Tallinn, Harjumaa, Eesti

Veebileht: https://hidemyphone.ee

e-post: info@hidemyphone.ee

20

Tingimuste ja kokkulepete andmetöötluse alane lisa

Apifonica, Dzinga ja Hidemyphone teenused

Versioon nr 1.

Kuupäev: 27. mai 2021

See andmetöötluse alane lisa (edaspidi andmetöötlusleping) on nende tingimuste ja kokkulepete lisa ning lahutamatu osa, mis on sõlmitud järgmiste isikute vahel: SmartTel Plus OÜ, registreeritud asukoht Maakritn19/1-7K, Kesklinna linnaosa, 10145 Tallinna linn, Harju maakond, Eesti, mis tegutseb Apifonica, Dzinga ja Hidemyphone kaubamärkide all, edaspidi STP, ja lepinguosaline, kes on määratletud seotud registreerimisvormis, edaspidi klient. Kliendil paluti esitada vajalik isikut tõendav dokument, nagu on täpsustatud STP veebilehtedel https://apifonica.com , https://dzinga.com ja https://hidemyphone.ee olevas registreerimisvormis (edaspidi veebileht).

Andmetöötlusleping sätestab, et tingimused kohalduvad siis, kui STP töötleb kliendi nimel vastavalt tingimustele Euroopa Majanduspiirkonnast pärinevaid isikuandmeid (edaspidi isikuandmed), samal ajal kui isikuandmeid kogub klient oma sellise STP platvormi, tarkvara ja API kasutamise ajal aset leidval töötlemisel, millele klient on vastavalt tingimustele ja kokkulepetele ligipääsu saanud.

1.Andmetöötluslepingu rakendamine, õigusaktid

1.1.Andmetöötlusleping rakendub ainult selles ulatuses, milles STP töötleb kliendi või kliendi sidusettevõtja nimel EMP-st pärinevaid isikuandmeid.

1.2.Andmetöötluslepingut tõlgendatakse ja rakendatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi GDPR). Kõiki mõisteid ja definitsioone tõlgendatakse vastavalt GDPR-is antud definitsioonidele, tingimusel et muid definitsioone tõlgendatakse vastavalt tingimustes ja kokkulepetes sätestatule.

1.3.Andmetöötlusleping ei kohaldu STP poolt vastutava andmetöötlejana kogutud isikuandmetele ja see ei takista STP-l niisuguste andmete vastutava töötlejana kogumist ja kogutud isikuandmete hilisemat töötlemist oma äranägemise järgi.

2.Töötlemise olek ja eesmärk

21

2.1.Klient kui vastutav andmetöötleja (edaspidi vastutav andmetöötleja)nimetab STP volitatud andmetöötlejaks (edaspidi volitatud andmetöötleja), et viimane saaks töödelda kliendi nimel selle lepingu esemeks olevaid isikuandmeid.

2.2.Välja arvatud juhtudel, kus muusugune töötlemine on kohustuslik vastavalt rakendatavatele määrustele, juhendab klient STP-d töötlemaisikuandmeid vastavalt siinse dokumendi lisas A kirjeldatud eesmärkidele.

2.3.Mis tahes täiendav töötlemine, mida klient nõuab ja mis jääb väljaspooleselle lepingu kohaldamisala, vajab eelneva kirjaliku lepingu sõlmimist osapoolte vahel, sealhulgas kokkulepet mis tahes lisatasude kohta, mida klient võib-olla maksma peab.

3.Isikuandmete kaitse ja vastutusalad

3.1.STP kohustub tagama ja säilitama vajalikud turvalisusmeetmed, et kaitsta isikuandmete turvalisust, rakendades parimaid saadaolevaid kaubandustavasid, et hoida isikuandmete konfidentsiaalsust, terviklikkust ja ligipääsetavust haldusalaste, tehniliste ja füüsiliste meetmete kaudu, mis vastavad tunnustatud tööstuse standarditele ja tavadele. STP võtab kasutuselesobivad tehnilised ja korralduslikud meetmed, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kadumise ja muutmise ning lubamatu avaldamise või juurdepääsu eest. Korralduslike meetmete alla kuulub STP kohustus tagada isikuandmete töötlemine ainult oma töötajate või selliseametliku kaastöötleja töötajate poolt, kes on samuti kohustatud hoidma konfidentsiaalsust vastavalt lepingust või seadusest tulenevale nõudele.

3.2.Klient kui vastutav andmetöötleja on kohustatud tagama järgmist: tegutsemine oli ja on jätkuvalt kooskõlas GDPR-i ning muude kohaldatavate andmetöötlust

puudutavate õigusaktidega, sealhulgas (aga mitte piiravalt)peab

olema

täidetud

kliendi

kohustus tagada

kehtiv õiguslik

alus

isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks;

 

 

klient peab järgima ja täitma enda juhiseid, mis STP-le väljastati, niisuguses ulatuses, milles kõnealune juhis ei ole vastuolus GDPR-i ja muude kohaldatavate õigusaktidega; ja

neil oli ja on jätkuvalt õigus edastada isikuandmeid STP-le või tagada viimasele juurdepääs isikuandmetele nende töötlemise eesmärgil vastavalt andmetöötluslepingus sätestatud tingimustele.

3.3.Klient nõustub, et STP võib kaasata oma sidusettevõtjaid ja sõltumatuid kaastöötlejaid (ühiselt kaastöötlejad), kes on loetletud kaastöötlejate nimekirjas, isikuandmete töötlemisse STP nimel. STP peab tagama, et kaastöötlejad töötlevad isikuandmeid vastavalt andmetöötluslepingus

22

sätestatud tingimustele. STP vastutab mis tahes kahjude eest, mille kaastöötleja on andmetöötluslepingu rikkumisel tekitanud.

3.4.STP-l on õigus kaastöötlejate nimekirja aeg-ajalt muuta, avaldades uuendatud nimekirja ja vastavasisulise teate oma veebilehel, seda tingimusel et kui klient vaidlustab muudatuse, peab tal olema õigus teavitada töötlevat STP-d nõudest lõpetada töötlemine teatud kaastöötleja poolt 30 kalendripäeva jooksul vastava kliendi edastatud teate saamisest ning STP peab võimalusel nimetama uue kaastöötleja. Klient ei tohi kõnealust õigust väärkasutada ja võib seda rakendada üksnes juhul, kui kaastöötleja kaasamine kujutab endast ohtu isikuandmete kaitsele, mille korral võivad lepinguosalised arutleda heas usus probleemi üle. Kui lepinguosalistel ei õnnestu kaastöötlemise küsimuses ühist kokkulepet saavutada, loetakse andmetöötlusleping lõpetatuks ning see võib mõjutada STP platvormi, tarkvara ja API-de funktsionaalsust.

3.5.STP peab tegema koostööd kliendiga, et võimaldada neil vastata andmesubjekti päringutele, mis puudutavad viimase GDPR-ist või muudest kehtivatest õigusaktidest tulenevate õiguste kasutamist. Mis tahes otsestepäringute puhul peab STP esitama taotluse esitanud isikule kliendi kontaktandmed ja teavitama klienti niisuguse päringu või taotluse saamisest.

3.6.STP peab tegema koostööd kliendiga, kui nad peavad tõestama oma GDPR-i või muude kehtivate õigusaktide järgimist ja viima läbi auditi oma tehniliste ning korralduslike meetmete osas, tingimusel et igal juhul (välja arvatud äärmistes hädaolukordades) teavitatakse neid sellest 30 (kolmkümmend) päeva ette ning et mis tahes kontrollimistööd ja -tegevused niisuguse järgimise auditeerimisel leiavad aset tavalisel tööajal ega sega STP tavapäraseid igapäevategevusi. Niisuguse auditi läbiviimisel tuleb järgidaSTP sise-eeskirju, sealhulgas konfidentsiaalsusnõudeid.

3.7.STP peab teavitama klienti isikuandmete juhuslikust või ebaseaduslikust hävimisest, kadumisest, lubamatust avaldamisest või neile lubamatult juurdepääsemisest. STP peab esitama vastavasisulise teate ja teabe, kuivõrd klient võib mõistlikult nõuda, et STP täidaks mis tahes GDPR-ist või muudest kohaldatavatest õigusaktidest tulenevaid andmekaitsealastestrikumistest teavitamise kohustust, kliendi teadaolevatel kontaktandmetel niisugustest intsidentidest teadasaamisel ja ilma ebamõistliku viivituseta.

3.8.Andmetöötluslepingu lõpetamise korral ja kliendi kirjalikul taotluselpeab STP isikuandmed kustutama või kliendile tagastama, välja arvatud juhul, kui STP peab isikuandmeid või nende mis tahes osa vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele säilitama.

23

LISA A. TÖÖTLEMISE ÜKSIKASJAD

Andmesubjektide kategooriad

Teenuseid kasutavad kliendid ja lõppkasutajad, samuti kõik andmesubjektid, kes kasutavad STP teenuseid kliendi taotlusel ja seoses kliendiäritegevusega.

Töödeldavate isikuandmete liigid

Edastatud isikuandmete alla kuuluvad alljärgnevad andmesubjektide andmekategooriad.

1)Kliendi lõppkasutaja isikut tuvastav teave ja kontaktandmed (aadress, telefoninumber (laua- ja mobiiltelefon), e-posti aadress, faksi number), tööalane teave (ametikoht).

Näiteks: STP lubab klientidel märkida oma töötajate nimed kliendi Dzinga isikliku konto vastavatele väljadele.

2)Kõigi nende isikute kontaktandmed, kes kasutavad STP teenuseid kliendi taotlusel ja seoses kliendi äritegevusega (seahulgas telefoninumber (laua- ja mobiiltelefon) ning e-posti aadress).

Näiteks: kui klient esitab tellimuse ja taotluse lühisõnumite saatmiseks lõppkasutajatele Apifonica või Dzinga teenuste kaudu, osutab STP kliendile vastavat teenust ja saadab sel eesmärgil teabe STP partneritele, et need edastaksid SMS-id lõppkasutajatele.

3)Mis tahes muus isikuandmed, mida klient või kasutajad otsustavad lisada sellise kirjavahetuse sisule, mida saadetakse ja võetakse vastu STP teenuseid kasutades. Näiteks: kui klient tellib Apifonicalt või Dzingalt kõnesalvestusteenuse, osutab STP niisugust teenust, kuid ei kontrolli teavet, mida lõppkasutaja kliendile telefonikõnedes esitanud on.

STP-le töötlemiseks edastatud isikuandmeid määratleb ja kontrollib klient ainult enda äranägemise järgi. Seega ei kontrolli STP oma kliendile või lõppkasutajatele osutatavate teenuste kaudu töödeldud isikuandmete mahu ega delikaatsuse üle.

Isikuandmete erikategooriad

STP ei töötle oma teenuste osutamisel tahtlikult isikuandmete erikategooriaid.

Töötlemise kestus

Isikuandmeid töödeldakse andmetöötluslepingu kehtivuse jooksul või nii kaua, kui nõuavad kehtivad õigusaktid või kui on lepinguosaliste vahel kokku lepitud.

24